POZOSTAŁE FORMY AKTYWNOŚCI

 Opieka medyczna

Pani pielęgniarka sprawuje opiekę nad uczestnikami i pracownikami Warsztatów, udziela im pierwszej pomocy medycznej, zaopatruje apteczkę w leki i materiały opatrunkowe. Prowadzi teczki z dokumentacją medyczną współpracuje z lekarzami specjalistami. W czasie trwania zajęć, pielęgniarka przeprowadza pogadanki dotyczące profilaktyki chorób, oświaty  zdrowotnej oraz propaguje higieniczny tryb życia.

16

Zajęcia z psychologiem

W Warsztacie zapewniamy pomoc psychologa, zarówno w formie indywidualnych spotkań, jak i zajęć grupowych o charakterze psychoedukacyjnym. W ramach indywidualnych i grupowych spotkań psycholog udziela pomocy w radzeniu sobie z trudnościami, pomaga w rozwijaniu umiejętność podejmowania decyzji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie samoświadomości, poszerzanie i utrwalanie wiadomości ogólnych o bliższym i dalszym otoczeniu przyrodniczo-społecznym, pomoc w przełamywaniu barier wynikających z niepełnosprawności, motywacji do pracy i współpracy z innymi.

17

Rehabilitacja lecznicza , której celem  jest utrzymanie i poprawa ogólnej sprawności oraz wydolności organizmu. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej. Forma zajęć uzależniona jest od rodzaju dysfunkcji ruchowej.

IMG_5154   IMG_5155                               21    15

Zajęcia z doradcą zawodowym   obejmujące trening umiejętności zawodowych polegający na zapoznaniu  uczestników z poszczególnymi zawodami, z podstawowymi formami poszukiwania pracy , z podstawami  pisania CV i listu motywacyjnego, z działalnością wybranych zakładów pracy, poprzez wyjazdy,   spotkania z pracodawcami  , wyjścia do Urzędu Pracy oraz udział w szkoleniach i kursach.

19

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

24

Rehabilitacja społeczna (wycieczki, imprezy integracyjne)

Przez wszystkie lata działalności Warsztatu podopieczni Warsztatu wyjeżdżali na wycieczki po kraju i za granicę, wielokrotnie uczestniczyli w przedstawieniach teatralnych, wychodzili do kina,  muzeum, do kawiarni galerii, na wystawy, brali udział w różnego rodzaju imprezach integracyjnych z udziałem władz.

Do kalendarza  imprez  na  stałe  weszły  takie  uroczystości jak: wspólne Wigilie i Śniadania Wielkanocne, Mikołajki, Andrzejki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dzień rodziny, Walentynki  , zabawy karnawałowe, zawsze wyczekiwane z niecierpliwością przez młodzież imieniny uczestników.

W Warsztacie osoby niepełnosprawne  zdobywają i utrwalają podstawowe umiejętności przydatne w życiu codziennym w domu i w środowisku, integrują się z    najbliższym otoczeniem.

Wszystkie formy aktywności  stanowią   istotny i nieodłączny element rehabilitacji społecznej.