POZOSTAŁE FORMY AKTYWNOŚCI

 Opieka medyczna

Pani pielęgniarka sprawuje opiekę nad uczestnikami i pracownikami Warsztatów, udziela im pierwszej pomocy medycznej, zaopatruje apteczkę w leki i materiały opatrunkowe. Prowadzi teczki z dokumentacją medyczną współpracuje z lekarzami specjalistami. W czasie trwania zajęć, pielęgniarka przeprowadza pogadanki dotyczące profilaktyki chorób, oświaty  zdrowotnej oraz propaguje higieniczny tryb życia.

16

Zajęcia z psychologiem

W Warsztacie zapewniamy pomoc psychologa, zarówno w formie indywidualnych spotkań, jak i zajęć grupowych o charakterze psychoedukacyjnym. W ramach indywidualnych i grupowych spotkań psycholog udziela pomocy w radzeniu sobie z trudnościami, pomaga w rozwijaniu umiejętność podejmowania decyzji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie samoświadomości, poszerzanie i utrwalanie wiadomości ogólnych o bliższym i dalszym otoczeniu przyrodniczo-społecznym, pomoc w przełamywaniu barier wynikających z niepełnosprawności, motywacji do pracy i współpracy z innymi.

17

Rehabilitacja lecznicza , której celem  jest utrzymanie i poprawa ogólnej sprawności oraz wydolności organizmu. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej. Forma zajęć uzależniona jest od rodzaju dysfunkcji ruchowej.

IMG_5154   IMG_5155                               21    15

Zajęcia z doradcą zawodowym   obejmujące trening umiejętności zawodowych polegający na zapoznaniu  uczestników z poszczególnymi zawodami, z podstawowymi formami poszukiwania pracy , z podstawami  pisania CV i listu motywacyjnego, z działalnością wybranych zakładów pracy, poprzez wyjazdy,   spotkania z pracodawcami  , wyjścia do Urzędu Pracy oraz udział w szkoleniach i kursach.

19

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

24

Rehabilitacja społeczna (wycieczki, imprezy integracyjne)

Przez wszystkie lata działalności Warsztatu podopieczni Warsztatu wyjeżdżali na wycieczki po kraju i za granicę, wielokrotnie uczestniczyli w przedstawieniach teatralnych, wychodzili do kina,  muzeum, do kawiarni galerii, na wystawy, brali udział w różnego rodzaju imprezach integracyjnych z udziałem władz.[su_custom_gallery source=”media: 1646,1647,1648,1649,1650,1651,1652,1653,1654,1655,1656,1657,1658,1660,1661,1662,1663,1664,1665,1666,1667,1668,1669,1670,1671,1672,1673,1674,1675,1676,1677,1678,1679,1680,1681,1682,1683,1684,1685,1686,1687,1688,1689,1690,1691,1692,1693,1694,1695,1696,1700,1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709,1710,1711,1756,1757,1758,1759,1760,1761,1762,1763,1764,1766″ limit=”100″ link=”lightbox” title=”never”]SAMSUNG DIGITAL CAMERA[/su_custom_gallery]

Do kalendarza  imprez  na  stałe  weszły  takie  uroczystości jak: wspólne Wigilie i Śniadania Wielkanocne, Mikołajki, Andrzejki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dzień rodziny, Walentynki  , zabawy karnawałowe, zawsze wyczekiwane z niecierpliwością przez młodzież imieniny uczestników.[su_custom_gallery source=”media: 1712,1713,1714,1715,1716,1717,1718,1719,1698,1699,1744,1745, ” limit=”100″ link=”lightbox” title=”never”]SAMSUNG DIGITAL CAMERA[/su_custom_gallery]W Warsztacie osoby niepełnosprawne  zdobywają i utrwalają podstawowe umiejętności przydatne w życiu codziennym w domu i w środowisku, integrują się z    najbliższym otoczeniem.[su_custom_gallery source=”media: 1720,1721,1722,1723,1724,1725,1726,1727,1728,1729,1730,1731,1732,1733,1734,1735,1749,1750″ limit=”100″ link=”lightbox” title=”never”]SAMSUNG DIGITAL CAMERA[/su_custom_gallery]

Wszystkie formy aktywności  stanowią   istotny i nieodłączny element rehabilitacji społecznej.